Brands

Web Brands

    <h3>GTecheek.com </h3>   
  <p style="text-align: center;">GTecheek - Tech News, Discoveries, Guides and Reviews.</p>    
    <a href="https://gtecheek.com" role="button">
          Visit GTecheek
        </a>
                  <img width="1349" height="614" src="https://bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/11/Screenshot-2017-11-20-Home-GTecheek.png" alt="" srcset="https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/11/Screenshot-2017-11-20-Home-GTecheek.png?w=1349&amp;ssl=1 1349w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/11/Screenshot-2017-11-20-Home-GTecheek.png?resize=300%2C137&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/11/Screenshot-2017-11-20-Home-GTecheek.png?resize=768%2C350&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/11/Screenshot-2017-11-20-Home-GTecheek.png?resize=1024%2C466&amp;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 1349px) 100vw, 1349px" />                      
    <h3><a href="https://bitp.in/">Thundex </a></h3>    
  <p style="text-align: center;">A modern web link directory.</p>   
    <a href="https://thundex.com" role="button">
          Visit Thundex
        </a>
                  <img width="3000" height="2000" src="https://bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?w=3000&amp;ssl=1 3000w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=800%2C534&amp;ssl=1 800w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=540%2C360&amp;ssl=1 540w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=272%2C182&amp;ssl=1 272w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?w=1500&amp;ssl=1 1500w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?w=2250&amp;ssl=1 2250w" sizes="(max-width: 3000px) 100vw, 3000px" />                      
    <h3><a href="https://bitp.in/">BITP.in </a></h3>    
  <p style="text-align: center;">Free Url Shortening Service</p>   
    <a href="https://bitp.in/" role="button">
          Visit BITPin
        </a>
                  <img width="3000" height="2000" src="https://bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?w=3000&amp;ssl=1 3000w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=800%2C534&amp;ssl=1 800w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=540%2C360&amp;ssl=1 540w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?resize=272%2C182&amp;ssl=1 272w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?w=1500&amp;ssl=1 1500w, https://i1.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/05/rocket-launch-67723.jpg?w=2250&amp;ssl=1 2250w" sizes="(max-width: 3000px) 100vw, 3000px" />                      
    <h2>Chrome Extensions</h2>   
    <h3>Bitcoin Gold Price Extension</h3>    
  <p style="text-align: center;">A bitcoin gold price extension for the google chrome browser.</p>    
    <a href="#" role="button">
          Download The Extension
        </a>
                  <img width="163" height="70" src="https://bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/10/Bitcoin-gold-btg-chrome-price-extension-screenshot.png" alt="" />                     
    <h2>Past Brands</h2>    
    <h3>Fennx.com </h3>   
  <p style="text-align: center;">Tech News, Bitcoin, Entertainment and Blockchains</p>    
    <a href="https://fennx.com" role="button">
          Visit Fennx
        </a>
                  <img width="1350" height="660" src="https://bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot_71.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot_71.png?w=1350&amp;ssl=1 1350w, https://i2.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot_71.png?resize=300%2C147&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot_71.png?resize=768%2C375&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/bitvoxy.com/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot_71.png?resize=1024%2C501&amp;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 1350px) 100vw, 1350px" />